Sportief55.jouwweb.nl
Home » Reglement

Reglement

Sport 55+

Huishoudelijk reglement

Algemeen 

De leden van Sport 55+ vallen onder de statuten van sportvereniging “NAKS”.  Sport 55+ heeft te kennen gegeven om via een eigen huishoudelijk reglement te regelen de navolgende onderwerpen: 

 1. Beweegoefeningen
 2. Zaalhuur
 3. Verantwoordelijkheid leden
 4. Lidmaatschap bij langdurige afwezigheid bij beweegoefeningen 

1. Beweegoefeningen 

De oefeningen staan onder leiding van een begeleider/ster. Met de begeleider/ster worden per seizoen afspraken gemaakt.  Uitgangspunt daarbij is dat sporten en bewegen ook goed is voor een mens van 55+. Het draagt bij aan een gezonder leven, in lichaam en geest. Daarnaast brengt het ook sociale contacten met zich mee. U sport en beweegt namelijk meestal niet alleen, maar vaak met andere mensen. 

Onderdeel van die afspraken zijn in elk geval: . 

 • Als richtlijn wordt gehanteerd dat 2/3 van de beweegoefentijd zal bestaan uit beweegoefeningen en 1/3 zal besteed worden aan sport en/of spel.
 • De oefeningen worden zoveel mogelijk afgestemd op de doelgroep 55+.
 • Naast een sportieve taak heeft is er ook een sociale opdracht. Er is een medeverantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de deelnemer. Zo moet er rekening gehouden worden met de persoonlijke grenzen van de deelnemer, deze  respecteren en de deelnemer ondersteunen in het stellen van grenzen naar anderen toe  (zie ook punt 3).

2. Zaalhuur Haestinge

Om de beweegoefeningen te kunnen uitvoeren wordt de sportzaal van Haestinge gehuurd. Aan die zaalhuur zijn voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

 1. De kleed- en waslokalen zijn beschikbaar van een kwartier vóór tot een  kwartier na het sport uur. Deze lokalen en de zaal  moeten in nette staat worden achtergelaten;
 2. Aanwijzingen van de beheerder(s ) moeten onmiddellijk worden opgevolgd;
 3. Het is verboden de speelvloer te betreden met andere dan voor de betrokken sport bestemd schoeisel. Voor advies over schoeisel kunt zich wenden tot de begeleiding. Zo kunnen sportschoenen met zwarte zool niet. Als richtlijn geldt dat de sportschoen weinig profiel moet hebben. 
 4. Roken is in Haestinge verboden. Als principe mogen eigen dranken niet in de accommodatie worden genuttigd. Een eigen meegebrachte boterham of een flesje water vallen daar natuurlijk niet onder;
 5. De gemeente Tholen is als eigenaar/verhuurder niet aansprakelijk voor vermissing van goederen, schade of ongevallen ( voor het opbergen van waardevolle persoonlijke zaken zijn er kluisjes, waarvan u gratis gebruik kunt maken)

3. Verantwoordelijkheid leden

Wat betreft de beweegoefeningen heeft de deelnemer aan een sportactiviteit zelf ook een verantwoordelijkheid. Hij/zij dient lichamelijke beperkingen zelf aan te geven aan de begeleidster (zie punt 1) en dient ook zelf daar waar hij/zij dat zelf nodig heeft, zich aan te passen. Ieder deelnemer blijft zelf verantwoordelijk en maakt op eigen risico gebruik van de door “Sport 55+ aangeboden faciliteiten. De vereniging “NAKS” sluit iedere verantwoordelijkheid van deelnemers of van begeleiders uit voor persoonlijke schade of overlijden van een ieder tijdens deelnemen aan activiteiten, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Een ieder vrijwaart de vereniging “NAKS” voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar deelname aan activiteiten ten gevolge van handelen of nalatigheid van een ander.

4. Lidmaatschap bij langdurige afwezigheid bij beweegoefeningen

Leden van Sport 55+ hebben gezien hun levensfase meer dan gemiddeld te maken met het niet kunnen deelnemen aan de wekelijkse beweegoefeningen ( daarvan uitgesloten de vakantieperiodes).  De oorzaken daarvan kunnen verschillend van aard zijn, zoals langere herstel tijd bij blessures, langdurige ziektes of operaties, “overwinteraars” . Voor de leden die hiermee geconfronteerd worden is het is van belang dat zij dan gebruik kunnen maken van een aantal keuze mogelijkheden die een verlichting geven in de contributie verplichting.  

Het bestuur zal met die leden in overleg treden met de navolgende keuze mogelijkheden:

 1. Opzegging van hun lidmaatschap ( per de 1e van een kwartaal). Door beëindiging van het lidmaatschap zijn wederzijds alle verplichtingen beëindigd.
 2. Lidmaatschap handhaven tegen gereduceerd tarief van € 9,- per kwartaal. Er is geen deelname aan de beweegoefeningen maar geeft wel recht op deelname aan extra-activiteiten. Voordeel is dat betrokkenheid blijft ( tot bijvoorbeeld weer aan beweegoefeningen kan worden deelgenomen).
 3. Lidmaatschap handhaven zonder verdere betaling van contributie tot einde sportseizoen. Bij start nieuw seizoen nieuwe afweging maken.
 4. Geen actie ondernemen en het 4e semester van sportseizoen afwachten. Het bestuur neemt in die periode actie naar die leden die langer dan periodes van zes weken achter elkaar niet gesport hebben en beoordeelt in overleg met het lid of restitutie plaats kan vinden van een deel van de jaarcontributie.

Van langdurige afwezigheid bij beweegoefeningen is sprake als er meer dan 6 weken niet aan activiteiten kan worden meegedaan. De periode en de wijze van verrekening wordt vastgesteld in overleg met minimaal twee leden van het Sport 55+ bestuur.

Sint-Maartensdijk
d.d. 22 april 2014
 

Dit reglement heeft de toestemming van het NAKS bestuur gekregen in de vergadering van 22 april 2014 en van de leden van Sport 55+ in het overleg met de leden d.d. 25 juni 2014

Sint-Maartensdijk,  25 Juni 2014

Maak een Gratis Website met JouwWeb